سامانه مجوزهای شکار و صید

در این سامانه امکان صدور انواع پروانه و شناسایی متخلفین شکار و صید انجام می گیرد.

سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ، تولیدی ، خدماتی

احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یاتغییر خط تولید کارخانجات و کارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست میباشد که طبق ضوابط استقرار مصوب شده سازمان محیط زیست تعیین می گردد.